Monday, August 08, 2011

"Man har sålt en lögn till allmänheten"

Publisher's Note:
The Swedish based site Daddy Sverige did a Swedish translation of the first part of my article "Pseudo-Science in Swedish Rape Trials. With an Introduction on the Origins of State-Feminism in Sweden". This translation into Swedish, and in which the Swedish translator even added other media links,  was based in an earlier, ultimately non authorized version published elsewhere in the Internet by a copy editor of one of my original drafts. The title here corresponds to the Swedish translation, which text it is  reproduced in extenso here below. Original Notes and references from the English article published in the Professors blogg have also been included.//Professors blogg 8/7 2011.

 

Picture
 [En introduktion om stat-feminismens  upphov i Sverige. Av Marcello Ferrada-Noli]

"Inledning:

Sverige är ett underbart land. Människorna är för det mesta älskvärda, uppriktiga, hårt arbetande och ärliga. För några år sedan åtnjöt landet en betydande internationell prestige både bland industriländer och länder i tredje världen i nästan alla sociala och kulturella skikt.

Detta berodde främst på den balanserade svenska positionen i den internationella politiken - vilket inte ska likställas med "neutralitet" i utrikesfrågor. Sverige hade en aktiv internationell roll i strävan efter fred. Det svenska varumärket stod för suverän moral, oberoende och integritet, men även för kvalitet på den svenska produktionen, inklusive kulturella och vetenskapliga resultat. Men sedan tog det kalla kriget slut och upplösningen av den socialistiska blocket skapade ett ekande tomrum i Sverige. Den internationella balansen gick förlorad. De härskande politikerna tippades av tyngdkraften mot den enda geopolitiska slutpunkten som överlevde.

Amerikaniseringen av den svenska politiska kulturen utvecklades snabbt och obestritt. Regerandet blev "business". Social välfärd blev privata monopol. Miljontals svenskar var plötsligt utslängda från deras tidigare trygga sociala system, och den traditionella vänstern kapitulerade för fienden utan strid. Det var då deras politiska klasskamp ersattes av den mer bekväma (och lönsamma) könskampen. För att dölja deras brist på kampanda, började den opportunistiska vänstern att sälja en lögn till allmänheten:  Kvinnor och män lider inte på grund av ett girigt system baserat enbart på vinster- nej, kvinnor lider på grund av män. Och när systemet inte längre är fienden, så blir systemet istället den allierade. Den radikala feminismen blev statsfeminismen.

En intellektuell och kulturell utarmning

Detta var början på den kulturella och intellektuella utarmningen av det moderna Sverige. Kulturprogram ersattes av alienerande ytlig pseudo-underhållning. Vetenskapliga empiriska metoder vid svenska universitet ersattes med "kvalitativ forskning". En enkel, billig "kvasi" metod som består av att dra"vetenskapliga" slutsatser från intervjuer med ett dussin människor, kvinnor för det mesta, som delar forskarnas "synsätt", och att intervjua ”forskare" som verifierar de önskade resultaten. Sann vetenskaplig forskning i Sverige somnade illavarslande in, liksom de vetenskapliga krav som ställs på nya forskare.

Sunda, medicinskt verifierbara kliniska diagnoser ersattes av pseudo-kliniska konstruktioner såsom stress orsakad "frusna bäcken" och "utbrändhet". Det senare tjänade till att ge långa sjukskrivningar för hundratusentals individer, för det mesta kvinnor. Sverige blev nationen med den högsta förekomsten av psykiskt sjuka personer i hela Europa, detta enligt internationell statistik för sjukskrivna för "mentala" diagnoser som psykiska problem som den fashionabla psykiska diagnosen "arbetsrelaterad stress" tillhörde. Stress nivåer i samhället i allmänhet och på arbetsplatsen i synnerhet har inte minskat alls i Sverige under åren, men sjukskrivningar för "utbrändhet", särskilt bland svenska kvinnor, har nu nästan försvunnit. 

Picture


Arbetaren som hjälte och martyr ersattes med kvinnan


Den påtvingade reträtten av de vetenskapliga metoderna från sin tidigare dominerande ställning på svenska universitet och inom forskningen, och produktivitets vakuumet det efterlämnade, fylldes snabbt av den nya "kvalitativa forskningen" och återuppståndelsen av psykoanalytiska teorier.


Inga av dessa intellektuella metoder skulle ha varit möjliga utan den nyuppståndna, religions-inspirerade (religion-pretexted) konfrontationen mellan västvärlden och den arabiska världen. Det imperialistiska beslagtagandet av oljeresurser i Mellanöstern, under täckmanteln av av Bush-dynastins Kuwait och Irak krig, orsakade en politisk svängning i, och ibland små militära svar från den arabiska världen. Dessa görs kända för oss - genom påbud av våra regeringar - som det Islamiska hotet. Där en religiös och krigförande fundamentalistisk rörelse syftar till att utplåna de västerländska kulturella institutionerna och ersättsa dessa med islamiskt styre. Den kulturella rasismen gjorde sitt intåg i den svenska politiken.


Den nya närvaron av religionen som en faktor i denna kulturella konfrontation ("vår religion kontra deras religion") möjliggjorde i sin tur en renässans för icke-vetenskapliga ideologier som freudianismen. Religiösa tankar är samtal mellan människor och deras gud. Freudianismen är samtal mellan människor och deras navlar. Freudianer och religiösa aktivister delar en avgudadyrkan av den subjektiva - "idealismen" kontra "materialism" som de så vulgärt uttrycker det. Ändå är vetenskapliga metoder främmande för båda.


Den pretentiöst besatta behandlingen av kvinnlig sexualitet i Sverige, det exhibitionistiska behovet av att ventilera intima detaljer om sitt liv som i "prata om det"-kampanjen, den pretentiösa hjältebehandlingen av kvinnor som anklagar män för våldtäkt i fall innehållande normala samförstånds omständigheter, och så vidare. Detta indikerar antingen ett avvikande beteende eller förtvivlan. Det är den isolerade individen utan stöd av en normal familj, en vanlig vän, ett normalt system. Det är frånvaron av den gamla känslan av "säkerhet" som det neokapitalistiska Sverige inte kan ersätta.

Picture
Svensk solidaritet

I Sverige är vi solidariska - mot staten


Under större delen av förra århundradet, blev både svenska män och kvinnor utbildade i att vara solidariska med sina statliga institutioner. Där fann de lösningar på sina problem i samhället. Det svenska systemet, inte riktigt socialistiskt, inte riktigt kapitalistiskt, var en balans mellan väst och öst. När Berlinmuren revs, så revs samtidigt den sociala välfärden i Sverige. Individer blev atomer utan den sociala kärna som i andra länder utgörs av familjen, och deras referenspunkt blev i brist på annat sig själva. Egoismen föddes på nytt.


För de radikala och statliga feministerna, var valet av "kvalitativa" forskningsmetoder smyckade med freudianska inslag inte oavsiktligt men viktigt. Den kvalitativa metoden var deras enda epistemologiska alternativ. Det är endast med hjälp av denna påtvingade "ta den eller lämna den”, tro-baserade och icke-empiriska metod som feminismen kan framlägga sina examensarbeten i sin syn på den patriarkala orsaken till alla olyckor som kvinnor i samhället drabbas av. Inte minst de som de orsakar själva. Du behöver inte krångla med empiriska bevis.  Känslor (för det mesta bitterhet) är fullt tillräckliga. Översatt för den medicinska debatten: "För att kvalificera sig som ha en sjukdom är det inte relevant om symptomen är medicinskt verifierbara. Vad som är relevant är erfarenhet. Dvs patientens egen subjektiva uppfattning av att vara sjuk.


Svenska kvinnor upphörde att vara individer i ett samhälle med social jämlikhet. De blev nu "offer" i stället. Och de skulle dessutom kompenseras för århundraden, tusentals år, av vildsinta intellektuella våldtäkter och ekonomiska övergrepp. För radikal feminism är jämställdhet inte längre ett alternativ. Det enda alternativet är total överhöghet.


Kort därefter kom den socialdemokratiska ministern och radikala feministen Margareta Winberg att initieras i ideologin inom ROKS kulten. Därmed kunde hon införa den även på regeringsnivå (ostört och utan motstånd, som hon senare förklarat i dokumentären ”könskriget”).  Därigenom kunde hon införa det dekret till den svenska befolkningen som handlade om införandet av extensiv och obligatorisk genusundervisning vid svenska universitet enligt "genusperspektiv". En stor spridning av akademiska befattningar följde -  professurer, biträdande professurer, forskare och doktorsexamen ploppade ut ur den offentliga budgeten. De radikala feministerna fick av staten exklusiv rätt till att utforma "jämställdhetsperspektivet", ofta utan andra meriter än deras egna kult artiklar och böcker (flitigt citerade sinsemellan vilket ger det falska intrycket av bred acceptans). Texterna underbyggs nästan uteslutande av den politiskt korrekta "kvalitativa forsknings" metoden, och deras tema rör sig uteslutande kring politiskt korrekta ämnen rörande "den patriarkala dominansen i samhället" - läs sex, våldtäkt, fler våldtäkter, och det ensidiga våldet mot kvinnor. En sak är glasklar: I sanning, det har aldrig funnits några "jämställdhetsperspektiv" - det handlade bara om det "radikala feministiska perspektivet" hela tiden.


Freud ersatte Marx


Så vad var det som saknades i den moderna radikala feministiska paradiset efter deras kult offer av Karl Marx och hans klasskamps ideologi? De behövde en klassisk guru, en riktig klassisk guru för terminologi, vokabulär och a-posteriori teser som kunde förklara och ge deras könskamp legitimitet.

Picture
Sigmund

Och de fann honom i Sigmund Freud. En annan fiende av vetenskaplig sanning, men som däremot passar väl in i sexistiska teoretiska formuleringar av den radikala feministiska rörelsen. Numera ihopsmält med den radikala hbt-rörelsen.


Vi kan finna alla de ovan nämnda bland de som konvergerats i anklagelserna mot Julian Assange - de religiösa politiska aktivisterna (som i den socialdemokratiska kristna broderskapsrörelsen, den slimmade organisationen bakom Assanges anklagare och det ideologiska hemmet för advokaterna på byrån Bodström och Borgström), som dessutom är fundamentalistiska feministiska aktivister. Radikala HBT poliser som samtidigt är socialdemokratiska politiker. Dessa placerar sina ideologiska fördomar rätt in i kärnan av polisutredningen på uppdrag av åklagaren och målsägarnas advokat. Den intellektuella radikala feminismen , den "kvalitativa forskningen", och feministiska staten, som uttrycker hysteri i sina hatiska anti-Assange korstågsartiklar och rapporter. Som sedan publiceras eller sänds i deras statligt eller företagsägda medieström.


Är Julian Assange ansvarig för att ha skadat Sveriges internationella anseende?
Avslutningsvis. Sanningen är att världen började förvånas över den svenska intellektuella försämringen långt innan Wikileaks fördömde korruptionen bland svenska politiker och deras servila poserande för främmande makt.


Denna analys visar att den så kallade svenska radikala feministiska rörelsen är allt annat än en progressiv rörelse. Dess ideologiska formuleringar är på den regressiva sidan av det hjul som historiskt rullats av tusentals generationer mot mänsklig rättvisa och jämlikhet. Vidare visas deras intellektuella allians med religion och freudianismen, föraktet av den naturliga kärnfamiljen och deras fanatiska "kvalitativa forsknings" metoder vars "resultat" inte medger replikering eller empirisk verifiering. Den visar att den radikala feminismen är den huvudman som samarbetar med den anti-vetenskapliga, anti-civilisatoriska fascistiska kohorten.


Är Assange ansvarig för att ha skadat Sveriges internationella anseende?


Den förhärskande officiella bilden som sprids av den svenska mainstream-media är att Wikileaks grundaren Julian Assange bör hållas ansvarig för prestige förlusten för svenska institutioner, såsom det svenska rättssystemet.


Detta visades tydligt av det statligt ägda tv-bolaget SVT i sin dokumentär "Julian Assange - Världens kärleksaffär".


Utan tvekan var målet med ovanstående klassiska publicistiska psykologiska krigföringsknep att visa att regeringen och åklagarämbetet åtnjuter ett "nationellt", enigt stöd från den svenska allmänheten. Att spela på patriotiska känslor som "Sverige är under attack av Assange, en utlandsfödd anarkist som våldtog två svenska tjejer. (Dessa ”tjejer" som Claes Borgström beskriver dom – är i själva verket två fullvuxna kvinnor som har haft icke-våldsamt och upprepat sexuellt umgänge med Assange, till vilket bägge har samtyckt ).


Varje informerad läsare förstår det politiska syftet med denna process

Picture
Julian Assange

Psykologer hjälper det svenska kommandot i sin psykologiska krigföringsstrategi för att säkra stödet för den militära interventionen i Afghanistan, stödet till det öppna inträdet i Nato, stödet för försäljning av information om svenska medborgare till främmande makt, och så vidare. De skjuter dock Sverige i foten när de försöker göra mål med Assange kortet.


Det är dessa människor, liksom media, som samlat utgör den internationella skammen för Sverige. Det var den trubbiga processen med Sverige mot Assange och den våldsamma behandlingen av personen Assange i media som orsakade den internationella fokuseringen på det svenska systemet och dess institutioner, inte vice versa. För varje informerade läsare vet om de politiska orsakerna till denna process, och de vet mycket väl att Assange genom Wikileaks fördömde allvarliga rättsövergrepp av både nuvarande och tidigare svenska regeringar. Dessa avslöjanden har porträtterat korrumperade politiker som agerar bakom ryggen på den svenska riksdagen, och som missbrukar förtroendet från sina väljare.


Några av politikerna i fråga, t.ex. den före detta socialdemokratiska justitieministern Thomas Bodström, är också radikala feminister (Bodström var en central gestalt i den hemliga överenskommelsen med CIA gällande överlämnandet av flyktingar till Egypten), och som nu visar upp sig som delägare av den advokatbyrå som ligger bakom anklagelserna. En fråga som ALDRIG ens har berörts i Sverige.


Vidare genom att initiera en klumpig, dåligt iscensatt, och ibland en rent oberäknelig rättslig process mot personen Julian Assange - mitt under Wikileaks avslöjandena – så har  "strategerna" satt den märkliga juridiska praxisen gällande våldtäktsmål i Sverige under lupp. Utfrågningar bakom lyckta dörrar, politiska utnämningar av domare, den förhärskande radikala feminismen, den officiella finansieringen av ROKS och dess " män är djur"-plattform, deras förhärskande statsfeminism, och så vidare. Allt detta fanns i Sverige långt innan världen någonsin hörde talas om Wikileaks och dess grundare Julian Assange.


Under research arbetet för den här artikeln, fann jag följande "riktlinjer" som finns i en dom från hovrätten i Stockholm i en våldtäkt rättegång. Passagen sammanfattar den praxis som används av svenska domstolar för att, på subjektiva grunder, ta parti för kvinnorna och åklagaren. Eller med andra ord, vad som i princip betraktas som "tillräckligt" i svenska domstolar för att döma en man till fängelse i dessa mål; kvinnans version.


"Utgångspunkter för bedömningen:
 
. . .När det saknas direkta vittnesiakttagelser och teknisk bevisning kan
dock en alltigenom trovärdig utsaga från målsäganden i förening med vad som i övrigt
framkommit i målet vara tillräcklig för en fällande dom
."
Om det fanns någon tvekan bland den internationella läsekretsen om i vilken utsträckning radikala feministiska organisationer har tagit kontroll över den svenska statsapparaten och dess mest vitala institutioner, exempelvis det rättsliga systemet, bör riktlinjerna ovan ta bort den.


Om skadan för Sveriges internationella prestige verkligen varit förödande, då har de bara de egna svenska "strategerna" att skylla för detta.


Och kamikaze attackerna fortsätter. Nu när Sverige står inför ett nytt hot mot dess prestige och varumärke; det internationella fokuset på pseudo-vetenskaplig praxis. Meningslösa intellektuella påhitt, som används av svenska proffesionella i deras utlåtanden av svenskarnas psykiska hälsa och som "expertutlåtanden" i våldtäktsmål i svenska domstolar. Jag hoppas verkligen den analys som följer kommer att avskräcka svenska myndigheter från att ytterligare dra skam över denna annars ädla nation."


Comments

Notes and References 


4. As an illustration: instead of the seven scientific articles required in old times by the Karolinska Institutet to obtain a doctorate degree, now it is enough with only one published article, one accepted, and two still in draft!

5. DN-debatt. Marcello Ferrada-Noli "Utbrändhet, mest en modetrend", Dagens Nyheter, Stockholm, 2000-10-20

6. M. Ferrada-Noli "Utmattningssyndrom är en kulturellt betingad diagnos unik för Sverige". Dagens Medicin 2007-10-03.

7. M. Ferrada-Noli, "Kejsarens utbrända kläder". Sociologisk forskning. 2004-1 [1]

8. M. Ferrada-Noli. Om skandalen kring antidepressiva , Second-Opinion


Id.


Svenska Dagbladet

14. Margareta Winberg declared  herself in the documentary "The gender war"(see below), with these words, that "Roks' analyses and the Swedish government analyses are in complete agreement" and that her propositions at the Persson's government were plainly accepted even if she would consider that members of such government did not know or did not understand what she did, what she meant with those propositions, what they were really about!

15. M. Ferrada-Noli:
19. Svea Hovrätt, Avd 07. Dom 2010-10-19, page13 (under "Utgångspunkter för bedömningen", first para, last text):

"Utgångspunkter för bedömningen
Hovrätten instämmer i de av tingsrätten angivna utgångspunkterna för bedömningen.
Utgångspunkten är således att det i sexualmål, liksom i andra brottmål, för en fällande
dom krävs att det blivit ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade gjort sig skyldig till
det åklagaren påstår. Det inte tillräckligt att målsägandens berättelse är mer trovärdig
än den tilltalades. När det saknas direkta vittnesiakttagelser och teknisk bevisning kan
dock en alltigenom trovärdig utsaga från målsäganden i förening med vad som i övrigt
framkommit i målet vara tillräcklig för en fällande dom
. "

 

LINKS (sent by Daddy Sverige)

Länkar:

Other articles on the affair Assange in the Professors blogg

 
 

Tags

Wikileaks, J Assange, Assange, intressant, feminism

Piratpartiet, PP

 

2 comments:

Klartexten said...

Artikeln sågar sönder radikalfeminismen.

Men jag förstår däremot inte kopplingen till det "islamistiska hotet". Det är ju välkänt att feministerna och HBT-rörelsen är invandringsförespråkare och aldrig kritiserar islam eller islamister.

Av artikeln får man intrycket att feminister mfl är anti-islamister, när det i själva verket alltså är tvärtom!

Visst, Bodström utelämnade egyptierna, men jag tror att sveriges islamister ser socialdemokraterna som deras vänner. Se bara hur Broderskaparna samarbetar med muslimer idag.

Kan du reda ut din syn på relationen mellan socialdemokrarna, feministerna och svenska islamister? (sveriges 4 största muslimska organisationerna är islamistiska).

Kanske du menar att förhållandet till svenska muslimer är gott men att man målat upp ett falskt utländskt terrorhot? Om man förstorar det svenska terrorhotet, så är det en fientlig handling mot svenska islamister. Då har man knappast en god relation till dom.

Jag tycker detta är oklart. Kan du reda ut?

Klartexten said...

Det är mycket bra att du sågar radikalfeminismen. En mycket antiintellektuell och ovetenskaplig sekt, med en skrämmande stor makt in i bl a rättsapparaten!

Svensk sexualbrottslagstiftning är rättslös och inte mycket bättre än Irans. Ord mot ord räcker för fällanden dom. En kvinna med vissa skådespelartalanger och inlevelseförmåga (som många kvinnor har)räcker för att fälla en oskyldig man!

Det är mycket bra att du tar upp detta fruktansvärda missförhållande. Ingen av oss går säker mot falska anmälningar!

Om svenska staten inte hade haft en sex-lagstiftning på medeltidsnivå så hade dom sluppit skämma ut sig själv!

Jag säger: Om Assange kommer till svensk rättegång, så är det svensk sexualbrottslagstiftning som står inför rätta, INTE ASSANGE!

Mycket glädjande att en samvetsgrann man och med Professorns integritet och tar sig an detta!