Saturday, November 10, 2007

Ersättning till asylsökande eller fusk med sjukpenning?

Vid en debatt vi hade i Studio ett (SR, P1, 16/10 -03) och som rörde svenskarnas märkliga sjukskrivningstal - särskilt det relaterade till utbrändhet / utmattningssyndrom - dåvarande arbetsmiljöministern Hans Karlsson utropade bestämt att det hälsoproblem som finns har att göra med arbetsplatsen (ungefär hälften av de 312 000 sjukskrivningarna med­delades då vara arbetsrelaterade). Därtill förnekade Karlsson bestämt förekomsten av omfattande fusk vid sjukskrivningar. På min fråga vilket belägg han hade för att påstå att fusket endast rörde sig om ett par procent nämnde han Riksförsäkringsverkets (RFV) egna utredningar. Emellertid RFV försäkrat mig i dagarna om att sådana utredningar ej har förekommit.

Nu kan vi konstatera att en viktig del av sanningen avseende det ämnet kommer fram. Vid den sammanfattade texten av Delegationen mot felaktiga utbetalningar (FUT -delegationen ) står att läsa att "Av de 20 miljarderna (som årligen betalas felaktigt) beror 10 miljarder på att den som söker bidrag avsiktligt gör fel ".

Följande förefaller dock ytterst märkligt. I stället för att redovisa vilka ersättningsgrupper som enligt belopp är de största anvariga för bidragsfusken, väljer man att endast peka ut "de system som har störst andelar felaktiga utbetalningar". Bland dessa förekommer gruppen "asylsökande" - som i beloppsmässigt saknar helt betydelse. Samma information innehåller grakiken i DN artikeln "Svenskar fuskar till sig bidrag för 10 miljarder" av Mats Carlbom (10/11 2007).

Emellertid, som riktigt uppges i Dagens Nyheters ledare Glappet växer (DN 10/11 2007) är det sjukersättningarna som har det största svinnet.

Söker man närmare vid FUT-delegationens webbsida beträffande just storleken av de betalningar som totalt görs, kan man lätt konstatera att bortsett ålderspension (nr 1) är det sjuk- och aktivitetsersättningar samt sjukpenning de kategorier som svarar för det största beloppet, nämligen 70 178 respektive 34 010 miljarder kronor och därmed befinner sig i plats nr 2 respektive nr 3 i listan.

Ersättning till asylsökande finns faktiskt i plats 34 på den listan och utgör 649 miljarder, alltså motsvarande endast o,12 procent av trygghetssystemets totala summa!

Tyckte att ovan förtydligande behövs, delvis för att förebygga främlingsfientliga misstolkningar som kan vara aktuella inte minst med bakgrunden av, som uppmärksammas i samma DN.se (10/11 2007) avs. granlandet Danmark "Valet handlar om flyktingarna"